Edició Esports Marga Lluch
Dilluns a divendres de 13.15 a 13.30 hores

Repàs diari a l'actualitat esportiva des de Ràdio 4, cada dia de dilluns a divendres de dues a dos quarts de tres del migdia.

info

Repàs diari a l'actualitat esportiva des de Ràdio 4, cada dia de dilluns a divendres de dues a dos quarts de tres del migdia.

Edició  Esports
Más opciones